Page 1 of 72

CBOS MAGAZINE

Eenheidsmagazine Centrum Basisopleiding en Scholing Noord

Editie 01 / 2015

Page 2 of 72

Page 3 of 72

1

Inhoud

Cover

 Pl Foxtrot op de schietstand

Woord van de Commandant

Historiek

 Operatie Dynamo

Cie Instructie

 Plechtigheid aan de Cenotaaf te Londen op 11 juli 2015

 Het verhaal van twee soldaten één jaar na het CBOS Noord

 Oefening Burly Piranha 24 - 27 maart 2015

Cie St & Dst

 Mars 11e Linie 9 april 2015

 Trimestriële Parade 20 april 2015

 4de CBOS fietshappening op 8 mei 2015

 Cohesiedag 2015 Uitstap MALMEDY

 Cohesiedag 2015 Forelvissen

 Cohesiedag 2015 Kajak

 Cohesiedag 2015 Wandeltocht

 Cohesiedag 2015 Fietstocht

 Cohesiedag 2015 Motor en scootertocht

 Uitstap Onderofficieren op 11 juni en 16 september 2015

 Uitstap Vrijwilligers naar 15 W Lu Tpt Melsbroek 29 mei 2015

 Tweedaags programma voor veiligheidsscholen op 21 – 22 mei 2015

Sport:

 Challenge Autmans

 International Dog Biathlon

 Intercie cross

 Intercie Sport

 Fietsdriedaagse De Panne

Veiligheid

Mutaties & bedankingen

Huwelijk & geboorte

Weetjes, computertips, cartoons, Sudoku ...

Editie 1/2015

Verantwoordelijke uitgever

Maj Peter EEMAN

Redactie

AdjtChef Peter JAENEN

Lay-out

1CC Herman VANHEUSDEN

Foto’s

CLC Robin MUES

1CC Herman VANHEUSDEN

Drukwerk

Print House Defence

Page 4 of 72

2

Beste medewerksters en medewerkers,

Door de jullie wel bekende speciale omstandigheden is het al

bijna 1 jaar geleden dat het laatste nummer van ons Maga- zine verscheen. Het is dan ook nuttig even terug te blikken op

dat voorbije jaar. Tijdens de laatste 2 maanden van 2014 werden

we voor de eerste maal geconfronteerd met een wervingsstop,

die er toe leidde dat velen wat rustiger konden uitbollen. “Niet

zo erg, kan eens deugd doen, en na Nieuwjaar er weer tegen- aan”, dacht ik toen. Niets was echter minder waar. Al vrij snel

bleek dat deze stop om budgettaire redenen in 2015 zou aan- houden. Toen ik vernam dat de Cie Instr nog 4 maanden “tech- nisch werkloos” zou worden moest ik toch even over mijn kale

knikker wrijven. We zouden creatief moeten zijn om onze men- sen aan het werk te houden en zo te vermijden dat ze in een gat

zouden vallen, en dat ze de kennis die ze deskundig meegeven

aan de kandidaten zouden verliezen... Nu deze toch wel bijzon- dere periode op zijn einde loopt, denk ik dat we mogen stellen dat we daarin goed gelukt zijn.

De voorbije 6 maanden heeft de Cie Instr opnieuw kunnen tonen wat ze in haar mars heeft. Een

aantal lichtingen werd intussen gevormd, met hoge kwaliteit en lage attritie als kenmerken. Er

werd eveneens een bijzondere inspanning geleverd t.v.v. de KMS, die voor het eerst haar MIF

afwerkte in Leopoldsburg en daarbij massaal gebruik heeft gemaakt van onze instructeurs, on- dersteunend personeel en Infra. Deze periode werd door hen zo gesmaakt dat ze al bekijken om

in 2016 terug te komen. Sinds de lichting september is er opnieuw een aangepast leerplan, dat

de kandidaten iets meer ruimte geeft voor bijkomende studie en wat meer ontspanning biedt.

We gaan ervan uit dat ook deze aanpassing van het leerplan en de bijkomende investering in

een “musculator” weer zullen leiden tot de aflevering van een nog beter op de GPO voorbereide

soldaat.

Ook in de Cie Sch blijft kwaliteit voorop staan. Ondanks de gevraagde - EN gerealiseerde -

brandstofbesparingen blijven we aan een strak tempo chauffeurs vormen, tot hun algemene

tevredenheid. De vele feedbacks die telkens vol staan met groene blokjes zijn hiervan het be- wijs. Ook de levering van voertuigen door onze klanten loopt nu beter, ook al zouden ze in de

Cie natuurlijk liever over een eigen pool van Ops Vtg beschikken. Als Comdo blijven we ons

hiervoor inzetten door deze boodschap te verspreiden via alle kanalen waarover we beschikken.

Ook in het dossier rijsimulatoren is er vooruitgang. Na heel wat vertraging komt de in gebruik

name dan toch stilaan in zicht. Het zal dus een belangrijke taak zijn voor de Cie om de instruc- teurs goed gevormd te krijgen op dit nieuwe systeem, zodat dit project kan opleveren waarvoor

het is bedoeld: trainen met een ASTRA, DIN of PIR zonder de hoge verbruiks- en slijtagekos- ten die dit met zich mee brengt. Rijervaring opdoen door de nodige kilometers op de openbare

weg te rijden moet echter altijd een vast onderdeel blijven, zowel van de Vmg als van de Trg.

Woord van de Commandant

Page 5 of 72

3

De Cie St&Dst mag uiteraard niet worden vergeten, want ook zij is steeds in de weer om alles

professioneel te blijven ondersteunen. Stilaan begint onze externe communicatie haar vruchten

af te werpen en dringt het tot andere eenheden door dat het CBOS Noord over heel wat troeven

beschikt om hen te helpen. Bijgevolg krijgen we aanvragen voor ondersteuning door instruc- teurs, wachtpersoneel, Logt, leslokalen, instructieloods, voertuigen, ... Dat andere eenheden

Infra verliezen omdat ze vluchtelingen moeten opvangen heeft hier ook wat mee te maken. We

huisvesten momenteel permanent cursisten van CC Land, we hebben gasten gehad uit de KMS,

we krijgen aanvragen van de luchtkadetten, van de MP Gp, van onze buren op het Plateau

en misschien binnenkort ook van KSOO. We moeten ALLES en IEDEREEN optimaal blijven

inzetten om te tonen dat het CBOS Noord bruist van het leven (de vele artikels getuigen hier- van) en dat we iets kunnen betekenen voor de toekomst van Defensie. Jullie bouwen dus wel

degelijk allen mee aan deze toekomst!

Na het overzicht over het uitstekende werk in de Cies nog iets over de uitdagingen die ons

wachten. Ik ga ervan uit dat het jullie niet ontgaan is dat het Comdo dit en ook volgend jaar

volop inzet op ICS (intern beheersingssysteem). Ik hoop dat het stilaan begint door te dringen

- toch al zeker bij het kader - dat dit een inspanning vergt van iedereen. We kunnen schrijven

wat we willen, als er niets mee wordt gedaan op de werkvloer zijn al die geïnvesteerde tijd en

moeite een maat voor niets. Een team van IAD (Interne Audit van Defensie) is gedurende een

week bij ons geweest om te peilen waar we staan en om ons te helpen dit verder uit te bouwen.

Ik roep jullie allen op om hier actief aan mee te werken door de beschreven procedures toe te

passen en door eerlijke feedback te geven over wat jullie denken dat nog beter kan. De hemel

kan ik jullie echter niet beloven, maar degenen die al Rft hebben geleverd voor andere eenhe- den bevestigen me dat we toch niet zo slecht bezig zijn. Blijf dus realistisch in jullie voorstel- len of wensen. De “ideale wereld” bestaat enkel op VIER, en bedenk dat dit een humoristisch

programma is...

Tot slot nog dit m.b.t. het Strategisch Plan. Dit ligt blijkbaar op de tafel v.d. Federale Rege- ring, maar de politieke geesten (en vooral de budgetten) zijn nog niet rijp om het te versprei- den. Ik las eind september in een artikel dat er verschillende scenario’s klaar liggen, volgens de

mogelijke getalsterkte en het budget uitgedrukt in % BBP dat onze Minister voor een Defensie

in 2030 voor ogen heeft. Daarbij is de 2% die de NAVO en de VS wensen meer dan het hoogst

haalbare (1,6%) dat wordt voorgesteld. Een schitterende leerling zal Defensie dus niet worden

in de NAVO klas, maar hopelijk geraken we toch weg uit de buurt van de rode lantaarn... Ik

herhaal: wat er ook uit de bus zal komen, ik maak me sterk dat er voor het plateau Leopolds- burg (het grootste van Defensie) een toekomst is en dat werkzekerheid in de regio voor degenen

die het wensen gewaarborgd blijft, ook al is het misschien in een nieuwe of hervormde eenheid.

Blijf dus positief, probeer elke dag te genieten van je job en wat hij je biedt, maar houd ook

steeds de militaire waarden die we onze leerlingen tijdens het onderricht meegeven in het ach- terhoofd. Blijf tevens constructief met elkaar samenwerken en open communiceren.

Veel leesgenot!

CO

Woord van de Commandant