Privacybeleid

.

PRIVACYVERKLARING

(van toepassing vanaf 25 mei 2018)

De Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers VZW hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van zijn leden.

De privacyverklaring biedt gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van de persoonsgegevens door de Verbroedering, met zetel te Kwartier Gen-majoor Libbrecht, 3970 Leopoldsburg.

De Verbroedering is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.

Het doel van deze Privacyverklaring is de leden informeren over welke persoonsgegevens de Verbroedering verwerkt, de redenen waarvoor ze worden verwerkt en gedeeld, de duur van hun bewaring en de procedures voor het uitoefenen van de rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Verbroedering verzamelt en gebruikt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor zijn activiteiten en het beheer van zijn leden.

De Verbroedering verzamelt van zijn leden verschillende categorieën van persoonsgegevens waaronder:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum)

 • Naam en voornaam van de echtgenote/partner

 • Contactgegevens (post- en e-mailadres, telefoonnummer)

 • Militaire gegevens (graad, eenheid)

 • Foto’s genomen tijdens activiteiten.

De Verbroedering houdt zich nooit bezig met gegevens met betrekking tot raciale of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, seksuele voorkeur.

De gegevens die de Verbroedering gebruikt, worden rechtstreeks bij de leden verzameld met het doel om de database van zijn leden op te zetten, te controleren en aan te vullen.

2. Waarom en op welke basis gebruikt de Verbroedering de persoonsgegevens?

 1. Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving met betrekking tot vzw en anderen.

 2. Om de legitieme belangen en het doel van de Verbroedering te dienen. De doelstellingen van de Verbroedering zijn de tradities van het Regiment en zijn rechtsvoorgangers in ere te houden en te bestendigen; al degenen die er van deel uitmaken of uitgemaakt hebben te verenigen; de vriendschapsbanden te verstevigen tussen al diegenen die gediend hebben bij het Regiment en zijn rechtsvoorgangers bij ontbinding van het Regiment.

 3. De vereniging heeft eveneens tot doel het patrimonium verworven in de loop der jaren door het Regiment en zijn rechtsvoorgangers uit welke hoofde ook en bestaande uit o.m. souvenirs, vlaggen, trofeeën, zilverwerk, voorwerpen (deze opsomming niet restrictief zijnde) te bewaren, te beschermen en te onderhouden.

 4. Dit vereist dat de leden contact kunnen maken met elkaar op basis van professionele, militaire of persoonlijke affiniteiten en daarom de noodzaak om een database op te zetten om een ledenlijst te ontwikkelen.

 5. De foto’s worden gebruikt om als herinnering ter beschikking gesteld te worden aan de leden.
  Foto’s gepubliceerd op de website van de Verbroedering zijn enkel toegankelijk voor leden met behulp van een paswoord.

3. Met welk doel deelt de verbroedering de persoonsgegevens van zijn leden?

Om de bovenvermelde doeleinden te vervullen, onthult de Verbroedering alleen persoonsgegevens aan de leden van de Verbroedering.

4. Hoe lang worden persoonlijke gegevens in de database bijgehouden?

De Verbroedering bewaart de persoonlijke gegevens in de database zolang een lid zijn lidgeld betaalt, en dus effectief lid is.

5. Wat zijn de rechten van de leden en hoe kunnen ze deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, hebben de leden verschillende rechten, namelijk:

 1. Inzage: de leden mogen informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens.
 2. Rectificatie: als een lid meent dat de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan het lid vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 3. Wissen: een lid kan het wissen van zijn/haar persoonsgegevens vragen.
 4. Beperking: een lid kan de beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vragen
 5. Bezwaar: een lid kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie.
 6. Intrekken van de toestemming: Indien een lid zijn/haar toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, heeft het lid steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 7. Personen die geen toelating geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens kunnen niet beheerd worden, en kunnen dus geen lid worden/zijn van de Verbroedering.
 8. De leden kunnen de hierboven genoemde rechten uitoefenen door contact te nemen met de Verbroedering via de volgende kanalen:

(1) Via brief naar :

Secretariaat Verbroedering 2/4 L
Headquarters Medium Brigade
Kwartier Leopold I
Koning Leopold II laan
B-3970 LEOPOLDSBURG

(2) Via de contact pagina

6. Hoe zullen de leden wijzigingen aan deze privacyverklaring kunnen opvolgen?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen en gezien de ontwikkeling van wet- en regelgeving over dit onderwerp, zal de Verbroedering deze privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

De leden worden uitgenodigd om de laatste versie van dit document op de Verbroederingswebsite te lezen en worden op de hoogte gebracht van substantiële wijzigingen via de site, via e-mail of brief.

7. Hoe kunnen de leden de Verbroedering contacteren?

Leden met vragen over hun persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring kunnen het secretariaat van de Verbroedering contacteren. Adressen zie Par. 5.

Voor de Raad van Bestuur

Ronny Laermans
Secretaris