De Panne: Peterstad van het 2 Regiment Lansiers

De streek rond De Panne werd reeds zeer vroeg bewoond. Hiervan getuigen tal van oudheidkundige vondsten. Op de plaatsen “Romeins kamp” en “Rietpanne” werden sporen teruggevonden van een nederzetting uit de ijzertijd. Deze nederzetting werd zeer waarschijnlijk verlaten ten gevolge van de “Duinkerken-zeetransgressie” (200 v.C.).
In de Romeinse tijd werd de plaats opnieuw bewoond, waarschijnlijk tot in de derde eeuw n.C.. Daarna spoelde de zee over de lagunen welke reeds voordien op haar oevers gelegen waren.
Rond de vierde eeuw vestigden zich de Friezen op de duineilanden en langs de stroommondingen. Zij werden opgevolgd door de Franken, die in het kustland vele dorpen hebben gesticht. Zo ontstond De Panne in de zevende eeuw als gehucht van Adinkerke.
Op verdere tekens van leven in de streek moeten we echter wachten tot aan het Oostenrijks bewind.

Een bijzonder feit in de geschiedenis van onze peterstad is wel de aankomst van Koning Leopold I op Belgisch grondgebied. Een afdeling Kurassiers en Lansiers bewees de militaire eer. De plechtige ontvangst op het rijksdomein vond plaats in een kleine afspanning “L’Alliance” geheten. Ter herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis werd op deze plaats in 1958 een monument ingehuldigd.

Gedurende de negentiende eeuw breidde de gemeente zich verder uit. In 1882 werd de badplaats gesticht door de heer Bortier en de bouwmeesters Dumont en Hobe.

Op 15 april 1911 werd De Panne verheven tot onafhankelijke gemeente met 3600 inwoners.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog verwierf De Panne grote bekendheid door het verblijf van de Koninklijke familie. Van hieruit leidde de Vorst zijn leger. Na de Eerste Wereldoorlog kwam de gemeente tot haar volle ontwikkeling.

Tijdens Wereldoorlog II lag De Panne in het operatietoneel van de slag om Duinkerken. Van 26 mei tot 1 juni 1940 werden duizenden militairen van het Engels expeditiekorps vanaf het strand geëvacueerd. Later bouwden de Duitsers in de Westhoekduinen twee bunkerdorpen als onderdeel van de Atlantik Wall.

Naar aanleiding van de fusie van sommige gemeenten in 1977 werd Adinkerke nu op zijn beurt aangehecht bij De Panne.

Op 12 november 1970 aanvaardde de gemeente De Panne het peterschap over het 2 Regiment Lansiers. Dit werd voorbereid door de toenmalige burgemeester, de Heer Versteelen, de schepen Honoré Dehouck en de jonge secretaris Daniël Withouck. Allen hadden ze hun legerdienst gedaan in het 2 Regiment Lansiers. De laatste twee hebben door hun inzet voor het Regiment de titel van erebrigadier ontvangen. Zowel De Panne als het Regiment zijn sindsdien gelukkig met de uitstekende wederzijdse betrekkingen, die zich uiten in tal van bezoeken en persoonlijke contacten.